jaarrekening

Na afloop van het kalenderjaar wordt een financiële eindafrekening gemaakt, de zogeheten jaarrekening. Consolidatie of financiële consolidatie is de boekhoudtechniek om de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar te voegen, zodat een groep een resultatenrekening en balans krijgt alsof ze één vennootschap is. Hiermee ontstaat inzicht in de omvang en samenstelling van het vermogen van het geheel, en specifiek inzicht in de groott.

Wanneer er sprake is van downstreamsales waarbij er geen groepsmaatschappij is, maakt de deelnemende rechtspersoon in de enkelvoudige jaarrekening in verband met nog niet door doorverkoop aan derden gerealiseerde winst op intercompanytransacties geen aanpassing.

Op het gebied van ondernemingsrecht houd ik mij bezig met het geven van advies over de structuur van ondernemingen (besloten vennootschap, stichting, 'gewone' vereniging, coöperatie of VVE, vennootschap onder firma of maatschap) en corporate governance, alsmede met het voeren van onderhandelingen over bedrijfsovernames.

In de verslagperiode is vastgesteld dat de belastbaarheid van het resultaat voor de vennootschapsbelasting over het boekjaar 2015 nihil is. Met ingang van 2016 zijn overheidsbedrijven zoals NV ROVA Holding belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Activa worden als zodanig aangemerkt indien Alliander zich heeft gecommitteerd het betrokken actief te verkopen, het verkoopproces in gang is gezet en de vermoedelijke verkoop naar verwachting zal plaatsvinden binnen één jaar nadat het betrokken actief als aangehouden voor de verkoop wordt geclassificeerd.

Hierbij wordt rekening gehouden met permanente verschillen tussen het fiscale en het in de jaarrekening gepresenteerde resultaat en met de mogelijkheden van voorwaartse verliescompensatie in het geval latente belastingvorderingen uit hoofde van operationele verliezen niet read more zijn gewaardeerd.

Deze urenregistratie is van belang voor de aangifte inkomstenbelasting (zelstandigenaftrek en meewerkaftrek).Vul aan het eind van elke dag in hoeveel uur je besteed hebt aan welke bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld: 6 uur directe uren, 0,5 uur acquisitie, 0,5 uur administratie enz.). De urenregistratie kan u enorme fiscale besparingen opleveren.

Materiële vaste activa (bijvoorbeeld: aangehouden onderdelen) en voorraden van regelmatig te vervangen grond- en hulpstoffen, waarvan de gezamenlijke waarde van ondergeschikte betekenis is, mogen tegen een vaste hoeveelheid en waarde worden opgenomen.

Let wel, als alle aandeelhouders van de vennootschap tevens bestuurder (of commissaris) zijn, dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders (of commissarissen) in beginsel meteen tot vaststelling, en moet dus direct binnen 8 dagen daarna al gepubliceerd worden.

Mensen vonden ons op: Salaris Senior Fiscalist, Loon Senior Fiscalist, Wat verdien je als Senior Fiscalist, Salarisschaal Senior Fiscalist, Salarisindicatie Senior Fiscalist, Bonus Senior Fiscalist, CAO Senior Fiscalist, Brutoloon Senior Fiscalist, Nettoloon Senior Fiscalist, Vakantiedagen Senior Fiscalist, Pensioen Senior Fiscalist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *